Sonntag, 28. Juli 2019, 16:00

Festanlass zur Gründung der SP Murten

18.00h Versammlung / promenade sur les lieux

19.30h Offizieller Festakt / festivités officielles

21.15h Filmvorführung Open-Air Murten / Présentation d'un film cinéma open air Morat

Anmeldeschluss 7 Juli

Prié de s'annoncer jusqu'au 7 juilliet